Nyereményjáték adatvédelmi- és játékszabályzat

Általános játékszabályzat és adatvédelmi tájékoztató Játékszabályzat és adatvédelmi tájékoztató
1. Szervező és lebonyolító

A nyereményjáték szervezője a Candy Store Kft. (5400 Mezőtúr, Bajcsy-Zsilinszky utca 14., továbbiakban: „Szervező”). A nyereményjáték lebonyolítója a Candy Store Kft. (5400 Mezőtúr, Bajcsy- Zsilinszky utca 14., továbbiakban: „Lebonyolító”), amely teljeskörűen felelős a játék jogszerű lebonyolításáért.

2. Résztvevők

A nyereményjátékban részt vehet minden Magyarországon állandó lakóhellyel rendelkező, internet- felhasználó cselekvőképes természetes személy, aki 16. életévét betöltötte. Egy résztvevő egy nyeremény megnyerésére jogosult.

3. A játék időtartama

A Játékra történő jelentkezés 2024. július 11. 9:00 órától, 2024. július 22. 9:00 óráig tart.

4. Nyeremények

Instagramon keresztül összesen öt, azaz 5 db csokoládé csomag kerül kisorsolásra, valamint egy, azaz 1 db 10 000 Ft értékű Auchan Korzó Ajándékutalvány, amelyet 2024. 12. 10-ig lehet beváltani.
A nyeremény nem váltható készpénzre és másra nem ruházható át.

5. Nyertes kiválasztása és sorsolása

Azon felhasználók között sorsolunk, akik a játék időtartama alatt a Candy Store Instagram oldalának (https://www.instagram.com/nicks.hu/) üzenetben fotót küldenek a nyereményjáték poszt leírásának megfelelően. A nyertes elektronikus sorsoló program igénybevételével kerül kiválasztásra.

6. Nyertesek értesítése

A nyerteseket a Lebonyolító Instagramon értesíti a sorsolást követően, a nyeremény átadása céljából hozzászólásban kéri a nyerteseket, hogy vegyék fel az oldallal a kapcsolatot rajongói üzenet formájában. Amennyiben a nyertesek adatszolgáltatása valamilyen oknál fogva elmarad vagy meghiúsul (pl.: technikai okok, vagy a kisorsolt nyertes az értesítéstől számított 7. munkanapon 14:00 óráig (az értesítés napja az első munkanapnak számít) elmulasztja az adatszolgáltatást), úgy a nyeremény sorsolásától számított 7. munkanapon 14:00 órakor Lebonyolító pótnyertest/pótnyerteseket sorsol. A pótnyertes kisorsolásának pillanatától a pótnyertes jogosult a nyereményekre és az eredeti nyertesként értesített résztvevő(k) nem tarthat(nak) további igényt a nyereményre. Amennyiben a pótnyertes(ek) adatszolgáltatása valamely oknál fogva elmarad vagy meghiúsul az értesítéstől számított 7. munkanapon 14:00 óráig (az értesítés napja az első munkanapnak számít), úgy a sorsolást követő 7. munkanap 14:00 órakor a nyeremény visszaszáll a Lebonyolítóra és további nyertesek nem kerülnek kisorsolásra.

7. Adófizetés és egyéb költségek

A nyertest a nyereményekkel kapcsolatosan nem terheli személyi jövedelemadó fizetési kötelezettség.

8. Nyeremények átvétele A nyeremény átvétele postai úton történik, valamint az e-mailben (Auchan Korzó Ajándékutalvány).

page1image66032304

9. Adatvédelem

Adatkezelő:
Név: Candy Store Kft.
Cím: 5400 Mezőtúr, Bajcsy-Zsilinszky utca 14. Telefon: +36 20 481 6545
E-mail: info@candykft.hu

Adatvédelmi tisztviselő:
Név: Lovasné Lénárt Fanni
Cím: 5400 Mezőtúr, Damjanich utca 40. Telefon: 0630/8649491
E-mail: info@candykft.hu

A Lebonyolító, mint adatfeldolgozó végzi a résztvevők személyes adatainak feldolgozását a nyereményjáték lebonyolítása céljából.

Adatkezelés jogalapja: a Játékos hozzájárulása, illetve a nyertes adatainak megőrzése tekintetében jogi kötelezettség.

A résztvevő a játékon való részvétellel hozzájárul ahhoz, hogy Instagram felhasználóként regisztrált nevét és a játékra történő jelentkezés tényét a Szervező megbízásából a Lebonyolító a játék lebonyolítása okán kezelje. A résztvevő a hozzájárulását visszavonhatja, de ez nem érinti a hozzájárulást megelőzően végzett adatkezelés jogszerűségét. A hozzájárulás visszavonása esetén a Lebonyolító nem ismeri a résztvevő adatait, így a résztvevő nem tud részt venni a játékban.

Adatkezelés célja és a kezelt adatok köre: a nyertes a vezeték- és keresztnevének, illetve e-mail címének privát Instagram üzenetben történő megadásával hozzájárul ahhoz, hogy ezen személyes adatokat a Szervező nevében a Lebonyolító a játék lebonyolítása, nyeremény átadása céljából kezelje. A nyertesek adatait a Szervező, illetve a Lebonyolító a nyereményjátékkal összefüggő adózási és számviteli kötelezettségeinek teljesítése érdekében is kezeli. A megadott személyes adatok semmilyen más célra nem használhatók fel.

A résztvevők adatszolgáltatása önkéntes és a nyertes személy tudomásul veszi, hogy ha nyertesként az értesítéstől számított 7. munkanapon 14:00 óráig (az értesítés napja az első munkanapnak számít) a Lebonyolító felé a nyereményátadáshoz szükséges adatszolgáltatást elmulasztja, úgy nyereményére nem tarthat igényt.

A résztvevő, ha személyes adatainak törlését a nyeremény átadását megelőzően kéri, a nyereményre nem tarthat igényt.

Az adatkezelés időtartama: A nem nyertes résztvevők személyes adatai a nyereményjáték lezárásától számított hat hónapig kerülnek megőrzésre, a nyereményjáték lebonyolításával kapcsolatos bármely vitás kérdés eldöntése céljából. A nyertes résztvevők személyes adatai a jogszabály által előírt iratmegőrzési kötelezettség fennállásáig (az adómegállapításhoz való jog elévüléséig) kerülnek megőrzésre.

Résztvevők jogai az adatkezeléssel kapcsolatban: a résztvevőknek joguk van tájékoztatást kérni személyes adataik kezelésével kapcsolatban, illetve kérhetik a személyes adataikhoz történő hozzáférést, azokról másolatot kérhetnek. A résztvevő kérheti a pontatlanul kezelt személyes adatai helyesbítését. A megadott személyes adatai törlését bármely résztvevő kérheti, azzal, hogy a

jogszabályi előíráson alapuló, kötelező adatkezelés esetén a Szervező, illetve Lebonyolító a törlésre irányuló kérésnek nem tud eleget tenni. Résztvevő kérheti az adatkezelés korlátozását. Résztvevő kérheti továbbá, hogy az adatkezelő az általa rendelkezésre bocsátott személyes adatokat széles körben használt, géppel olvasható formátumban részére továbbítsa.

A személyes adatokkal kapcsolatos kérelmeket a Szervező, illetve a Lebonyolító, azaz a Candy Store Kft. @nicks.hu elérhetőségén privát üzenetben, illetve következő e-mail címen fogadja: info@candykft.hu

A személyes adatok feldolgozását a Lebonyolító végzi, a Lebonyolító így adatfeldolgozónak minősül. Lebonyolító további alfeldolgozókat vehet igénybe a jelen tájékoztatás körében, amelyről a játékszabályzat módosításával tájékoztatja a résztvevőket.

A megadott személyes adatokat a Lebonyolító és a Szervező dolgozói közül kizárólag azok ismerhetik meg, akik ténylegesen közreműködnek a nyereményjáték technikai lebonyolításában, illetve a játékkal összefüggő, jogszabályban előírt adminisztratív kötelezettségek teljesítésében. A Lebonyolító az adatokat megfelelő intézkedésekkel védi a jogosulatlan hozzáférés, megváltoztatás, továbbítás, nyilvánosságra hozatal, törlés vagy megsemmisítés, valamint a véletlen megsemmisülés és sérülés ellen.

A személyes adatok jogellenes kezelésének észlelése esetén kérjük értesítsék a Lebonyolítót vagy a Szervezőt a Candy Store Kft. (@nicks.hu) Instagram elérhetőségén privát üzenetben, vagy a következő e-mail címen: info@candykft.hu A Lebonyolító és Szervező közvetlenül történő értesítésétől függetlenül, amennyiben a résztvevő adatainak jogellenes kezelését észleli, bejelentést tehet a Nemzeti Adatvédelmi és Információszabadság Hatóságnál (H-1125 Budapest, Szilágyi Erzsébet fasor 22/c., ugyfelszolgalat@naih.hu), vagy bírósághoz fordulhat.

A jelentkezéseddel hozzájárulsz ahhoz, hogy személyes adataidat az Általános játékszabályzat és adatvédelmi tájékoztató 9. pontjában (Adatvédelem) foglalt tájékoztató szerint – a játék lebonyolításával összefüggésben – kezeljük.

10. Egyéb

A nyereményjátékban történő részvétellel kapcsolatban a Szervező és Lebonyolító minden felelősséget kizár a jogilag lehetséges mértékig. A résztvevő felel az általa megadott adatok valódiságáért. A Szervező fenntartja magának a jogot jelen játékszabályzat módosítására, kiegészítésére vagy a játék megszüntetésére. Jelen nyereményjátékra és játékszabályzatra a magyar jog alkalmazandó.

Ezt a játékot az Instagram semmilyen formában nem támogatja, azzal összefüggésbe nem hozható.

page3image66028352

.